AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI
Înființare asociații

 


 

Acte necesare pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari

Pentru a înființa o asociație de proprietari, avem nevoie de următoarele documente:

  1. Cerere către Judecătorie ( de ex. Judecătoria Timișoara), semnată de preşedintele asociaţiei de proprietari; cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu adresa la care să fie comunicate citaţiile / hotărârea judecătorească, purtând menţiunea de adresă de corespondenţă. De asemenea, se recomandă să fie indicate şi alte date de contact: nr. telefon, e-mail.
  2. taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, în original;
  3. procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabelul anexă cu participanţii la adunarea generală şi semnăturile acestora; o copie conformă cu originalul;
  4. statutul de organizare şi funcţionare al asociaţiei de proprietari; un exemplar original;
  5. acordul de asociere, un exemplar original;
  6. extras de carte funciară colectiv valabil, nu mai vechi de 30 zile;
  7. cazier judiciar, în original, prevăzut de art. 46 alin. 7 din Legea nr. 196/2018 şi copie conformă cu originalul cărţii de identitate a fiecărui membru din comitetul executiv şi comisia de cenzori;
  8. dovada faptului că cenzorul/membrii comisiei de cenzori, persoane fizice, au cel puţin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic;
  9. dovada faptului că cenzorul, persoană juridică, are domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare.

 

De reținut faptul că denumirea asociaţiei de proprietari  trebuie sa fie menționată sub următoarea formă:

Asociaţia de proprietari din ……… (denumirea localităţii), str. ......... (denumirea străzii), bl. ..… (nr. blocului), sc. ..... (dacă este cazul)”


Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de Legea nr. 196/2018.

Legislație privind tipul facturilor și chitanțelor de plată a întreținerii

Legea nr. 343/2006 si O.G. nr. 43/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
publicate in M.O. nr. 662/01.08.2006 cu rectificare in M.O. nr. 765/07.09.2006 si respectiv M.O. nr. 722/23.08.2006


Art. 155. – (5) Factura (și chitanta conform art. 5 alin. (2) din O.M.F.P. nr. 2226/2006) cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

a) numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare fiscală prevazut la art. 153, după caz, ale persoanei juridice care emite factura.

 
HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1.588/19.12.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
publicata in M.O. nr. 43 din 18 ianuarie 2008

Art. 22. – (8) In situatia in care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.

Pentru incasarile in numerar asociatia de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.

Art. 24. – (2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata.

Pentru incasarea fondului de rulment, casierul asociatiei de proprietari elibereaza chitanta personalizata separata.
Art. 11. – Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat la infiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.
 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.226/27.12.2006
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
publicat in M.O. nr. 1.056 din 30.12.2006

 
Art. 1. – (1) Incepand din data de 1 ianuarie 2007, continutul minimal obligatoriu pentru formularul de factura [n.n.: si chitanta conform art. 5 alin. (2) din prezentul Ordin] este cel prevazut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal [n.n.: prezentat mai jos].
Art. 4. – (1) Normele de intocmire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin si se aplica numai de catre persoanele stabilite in Romania, in conformitate cu prevederile art. 125-1 alin (2) din Codul fiscal.
Art. 5. – (1) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor asigura un regim intern de numerotare a facturii in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si altor formulare financiar-contabile care stau la baza inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitanta si altele, dupa caz, precum si avizului de insotire a marfii.
Art. 6. – (1) Persoanele care nu au obligatia, in conformitate cu prevederile legale, de a emite factura vor inregistra veniturile realizate zilnic utilizand monetarul, chitanta sau alte documente specifice, dupa caz.

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search