AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Cum se înființează o asociație de proprietari?

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu. Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii unităților de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari. Totodată, se hotărește și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acțiune.

Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociatiei de proprietari, care se semnează de toți cei prezenți. Procesul-verbal constituie anexă la acordul de asociere. În cazul proprietarilor absenți, consimțământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal mai sus-menționat, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

Dacă numărul proprietarilor dintr-un condominiu scade sub trei ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul, încetarea personalității juridice.

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search