AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

 


 

Acte necesare pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari

Pentru a înființa o asociație de proprietari, avem nevoie de următoarele documente:

  1. Cerere către Judecătorie ( de ex. Judecătoria Timișoara), semnată de preşedintele asociaţiei de proprietari; cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu adresa la care să fie comunicate citaţiile / hotărârea judecătorească, purtând menţiunea de adresă de corespondenţă. De asemenea, se recomandă să fie indicate şi alte date de contact: nr. telefon, e-mail.
  2. taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, în original;
  3. procesul-verbal al adunării generale de constituire + tabelul anexă cu participanţii la adunarea generală şi semnăturile acestora; o copie conformă cu originalul;
  4. statutul de organizare şi funcţionare al asociaţiei de proprietari; un exemplar original;
  5. acordul de asociere, un exemplar original;
  6. extras de carte funciară colectiv valabil, nu mai vechi de 30 zile;
  7. cazier judiciar, în original, prevăzut de art. 46 alin. 7 din Legea nr. 196/2018 şi copie conformă cu originalul cărţii de identitate a fiecărui membru din comitetul executiv şi comisia de cenzori;
  8. dovada faptului că cenzorul/membrii comisiei de cenzori, persoane fizice, au cel puţin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic;
  9. dovada faptului că cenzorul, persoană juridică, are domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, conform legislaţiei în vigoare.

 

De reținut faptul că denumirea asociaţiei de proprietari  trebuie sa fie menționată sub următoarea formă:

Asociaţia de proprietari din ……… (denumirea localităţii), str. ......... (denumirea străzii), bl. ..… (nr. blocului), sc. ..... (dacă este cazul)”


Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari este reglementată de Legea nr. 196/2018.

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search