AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI
Cenzorul

Cenzorul este o persoană desemnată de către asociația de proprietari pentru a verifica gestiunea acesteia, dar și corectitudinea întocmirii documentelor financiar – contabile.

Conform prevederilor Legii 196/2018, art. 59 :

(1)  Cenzorul/Comisia  de  cenzori  sunt  persoanele  mandatate  de  asociația  de  proprietari  să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

Pot fi numiți cenzori sau membri în comisia de cenzori, persoanele fizice care au cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic. Activitatea acestora putând fi reglementată în baza unui contract de mandat. 
Dacă, asociația de proprietari, apelează la un cenzor – persoană juridică, are obligația întocmirii unui contract de prestării servicii cu acesta. 
Art. 60 din Legea 196/2018, alin. (2) : “ În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.”

Atribuțiile cenzorului / comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

a) urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă;
c) verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator;
d) cel puțin o dată pe an întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri;
e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari;
f) participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.

Cenzorul/comisia de cenzori verifică, de asemenea, situația elementelor de activ și pasiv. Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmită potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3103/2017, până la data de 1 martie pentru situaţia la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia la 30 iunie.

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search