AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI
presedinte asociatie

 

Președintele asociației de proprietari are următoarele atribuții:

 

​a)  în  baza  mandatului  acordat  de  adunarea  generală  reprezintă  asociația  de  proprietari  în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță; 

b) semnează documentele asociației de proprietari;

c)  supraveghează  și  urmărește  corecta  punere  în  aplicare  a  hotărârilor  adunării  generale, respectarea   prevederilor   statutului   și   acordului   de   asociere,   precum   și   aplicarea   deciziilor comitetului executiv;

d) aduce la cunoștință proprietarilor prevederile statutului și regulamentului condominiului;

e) răspunde în scris la sesizările și contestațiile scrise ale proprietarilor din condominiu în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora;

f) gestionează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin asociației de proprietari în raport cu autoritățile publice;

g) prezintă, spre verificare la solicitarea organelor abilitate, toate documentele asociației, oferind toate informațiile solicitate;

h) poate  propune,  în  scris,  comitetului  executiv  sau  adunării  generale,  după  caz,  măsuri împotriva  celor  care  nu respectă  regulamentul  condominiului,  hotărârile  și  deciziile  asociației  de proprietari, conform prevederilor legale și statutare;

i)  întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare;

j)  păstrează  și  asigură  completarea  la  zi  a  cărții  tehnice  a  construcției,  precum  și  a  celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari;

k)  întocmește  tabelul  convocator  și  afișul  pentru  avizier  pentru  adunările  generale  și  asigură semnarea acestuia de către proprietari;

l) asigură informarea proprietarilor cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale, cu 10 zile înainte de data stabilită pentru aceasta;

m)  afișează  programul  de  încasări  și  datele  de  contact  ale  administratorului,  ale  membrilor comitetului executiv și ale membrilor comisiei de cenzori ori, după caz, ale cenzorului;

n) afișează la avizier hotărârile adunării generale și ale ședințelor comitetului executiv în termen de maximum 7 zile de la data la care au avut loc acestea;

o) în cazul modificării cadrului legislativ privind asociațiile de proprietari, președintele convoacă adunarea generală a asociației de proprietari pentru modificarea conformă a statutului asociației;

p)  informează  proprietarii  din  condominiu  cu  privire  la  toate  restricțiile  referitoare  la  culoare, aspect,  materiale  și  altele  asemenea,  stabilite  prin  regulamentul  local  de  urbanism,  conform informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale;

q) conduce ședințele adunărilor generale și ale comitetului executiv;

r) afișează la avizier lista contractelor asociației de proprietari cu furnizorii de utilități publice, cu administratorul și cu personalul angajat sau contractual al asociației;

s) afișează la avizier lista și datele de contact ale instituțiilor cu atribuții de inspecție și control la care pot fi sesizate eventualele nereguli legate de activitatea organelor de conducere ale asociației de proprietari, ale administratorului, respectiv ale membrilor asociației.

Președintele  asociației  de  proprietari  și  membrii  comitetului  executiv  pot  fi  remunerați  pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search